Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Výškové práce

Oblast výškových prací byla hlavní pracovní náplní společnosti STRIX již od jejího vzniku v roce 1994. K problematice výškových prací bylo od samého začátku přistupováno s plnou vážností a profesionalitou. V této době byl v platnosti jediný prováděcí předpis řešící samostaně výškové práce na území České republiky - vyhláška č. 324/1990 Sb. Na základě tohoto předpisu byly následně tvořeny interní bezpečnostní směrnice společnosti, technologické předpisy, postupy a v neposlední řadě i technické zprávy společnosti STRIX. Naší snahou bylo vytvořit ucelený systém, který by souběžně řešil maximální bezpečnost pracovníků provádějících výškové práce a zároveň zajišťoval vysokou efektivnost prací konaných v souladu s platnou vyhláškou.V roce 2005 bylo uvedeno v platnost nové nařízení vlády č.362, které v původní vyhlášce (324/1990 Sb.) ruší část 9 (práce ve výškách a nad volnou hloubkou). Původní vyhláška tak již neřeší oblast výškových prací - celá tato oblast přechází pod nové nařízením vlády.

Díky striktnímu dodržování předpisu a vlastnýmu systému bezpečnosti pro provozování prací ve výškách jsme v letech 1994 až 2006 nezaznamenali žádný vážnější pracovní úraz v námi realizovaných zakázkách. Počet uskutečněných zakázek byl přitom počítán v řádu několika set. .

Principy v oboru výškových prací :

Bezpečnost

Veškeré činnosti ve výškách jsou ze své podstaty nebezpečné a v případě nekvalifikovaného jednání, použití chybných postupů, vybavení nebo při nedodržování zásad bezpečnosti mohou vést k těžkému poškozením zdraví s možným následkem smrti. Proto je v posledních letech věnováno stále více pozornosti otázce, jak těmto nehodám předcházet.

I přes neustálý pokrok ve vývoji bezpečnostního vybavení a zajišťovacích technik, je obor výškových prací stále značně nebezpečný. Platí, a v budoucností stále bude platit, že úrazovost výškových prací se řídí přímou úměrou mezi množstvím pracovníků, kteří výškové práce vykonávají a počtem úrazů. Z tohoto důvodu je pro práci ve výškách použití prostředků osobního zajištění považováno za poslední pojistku v případě, že nelze výškovou práci vykonat za použít jiných prostředků.

Zkušenosti nás naučily, že je efektivnější naučit zdatného řemeslníka horolezeckým návykům, nežli přeškolit horolezce na zdatného řemeslníka.

Profesionalita

Profesionální přístup je založen na soustavném prověřování znalostí problematiky a an kvalifikovaném přístupu pracovníků v oboru výškových prací spolu s použitím kvalitního a bezpečného horolezeckého materiálu. Součástí profesionality je také odpovědný přístup pracovníka k bezpečnosti práce. Ucelený systém vzdělávání a kontrol pracovníků výškových prací zahrnuje pravidelné zdravotní prohlídky.

Vzdělávání

Společnost STRIX využívá od roku 1998 tři vlastní instruktory výškových prací, kteří jsou akreditovaní Hlavním inspektorátem bezpečnosti práce a Hlavním báňským úřadem. Hlavním gestorem instruktorů je pak profesní sdružení instruktorů výškových prací. Všichni naši instruktoři kladou důraz zejména na oblast vytváření systému školení, přeškolování, ale i periodických a namátkových kontrol vlastních nebo externích pracovníků. Systém školení a následných kontrol se jeví z dlouhodobého hlediska jako velmi efektivní. Důkazem je minimální úrazovost zaměstnávaných pracovníků výškových prací.

Prostředky bezpečnosti :

Přehled používaných prostředků pro bezpečnost práce seřazených podle míry bezpečnosti od nejbezpečnějších:

 • pevné a trvalé přístupové cesty - mosty, můstky, průchody a zajištěné prostupy
 • zřizování dočasných pracovních plošin - lešení, zábradlí, žebříky, mobilní pracovní plošiny apod.
 • individuální vybavení pro zavěšení pracovníka a pro zaujmutí potřebné pracovní polohy (v případě, že není možné realizovat předchozí body) - lana, karabiny, sedací úvazy, slaňovací mechanismy, jistící mechanismy apod.

Oblasti využití :

Oblasti námi prováděných činností, ve kterých se využívají výškové práce:

Technologické využití :

Námi používané technologie, při nichž se ve specifických případech využívají výškové práce:

Reference:

| Posledních 20 akcí | Kompletní přehled (1271) |
 • Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady-Štěchovice - stavební objekty SO.103 a SO.104 (silnice II/102 v úseku Strnady-Štěchovice) - SWIETELSKY stavební s.r.o. [od 09/2017]
 • VD Lipno I - sanace skalního masivu a rekonstrukce hydroizolace (VD Lipno) - Povodí Vltavy, státní podnik [od 08/2017]
 • Zajištění skalního zářezu v km 2,500 - 2,600 v úseku tratě M. Bránice - Ivančice (trať M. Bránice - Ivančice) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - Oblastní ředitelství Brno [od 07/2017]
 • Čištění skalních zářezů v obvodu ST Plzeň - I.etapa (Mokrosuky) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - SDC Plzeň [od 06/2017]
 • Zasíťování mostu (Praha - Bubeneč) - Česká voda - Czech Water, a.s. [od 01/2017]
 • I/10, I/14 Údržba skal (I/10, I/14 Liberec) - Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Liberec [od 10/2016]
 • kontrola a dotažení šroubových spojů (Ledvice Doly Bílina) - Vodohospodářské stavby spol. s r.o. - Teplice [od 08/2016]
 • zajištění havarijního stavu opěrné zdi pod hradem Krupka (Krupka - pod hradem) - Město Krupka [od 08/2016]
 • Pomocné výškové práce (Vodňany) - 1. Pražská stavební s.r.o. [od 05/2016]
 • Zajištění skalních bloků nad hasičskou zbrojnicí Hřensko (Hřensko) - Správa Národního parku České Švýcarsko [od 05/2016]
 • Horolezecká podpora (Ryjice) - G IMPULS Praha spol. s r.o. [od 04/2016]
 • Sanace skal v úseku Jindřichov na Moravě - Horní Lipová (Jindřichov n.M. - Horní Lipová) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - SDC Olomouc [od 11/2015]
 • zajištění střechy objektu nová stáčírna (Krušovice) - Heineken Česká republika, a.s. [od 09/2015]
 • zajištění výlezu na střechu, instalace kotevních bodů (Krušovice) - Heineken Česká republika, a.s. [od 09/2015]
 • shození a kotvení skalních bloků (Džbán - Divoká Šárka) - Hlavní město Praha - magistrát [od 08/2015]
 • odstranění rizikových bloků (Bečov nad Teplou - hrad a zámek) - Národní památkový ústav, s.o. - Správa SHZ Bečov [od 07/2015]
 • Dokumentace stavu pláště "Staroměstské mostecké věže" (Praha) - Tamchyna Martin - zpracování kamene [od 06/2015]
 • analýza stavu obkladů objektu a zasíťování (Praha, Bubenská 1) - FABRICK TEAM s.r.o. [od 05/2015]
 • Stabilizace skalních struktur v úseku Křižanov-Sklené n.O. (Jívoví) km 64,500-65,430 I (1.kolej) (Křižanov - Sklené n.O.) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. - SDC Olomouc [od 05/2015]
 • VD Štěchovice – sanace skalního bloku na p. č. 878 v k. ú. Hradištko pod Medníkem (VD Štěchovice) - Povodí Vltavy, státní podnik [od 05/2015]

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.